ANBI Status

Statutaire naam
Stichting Agora

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
3762452

Financiële verantwoording
Jaarrekening Agoratheater 2015   
Jaarrekening Agoratheater 2016


Post- en bezoekadres
Agora Theater, Bioscoop & Congrescentrum
Agorabaan 12
8224 JS Lelystad

Website

www.agora-lelystad.nl

Telefoon
0320-239230

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel, zonder daarmee het behalen van winst te beogen: het plaatselijke recreatieve en culturele leven in de ruimste zin des woords te stimuleren en te verdiepen door zelf op deze terreinen activiteiten te ontplooien dan wel ruimten aan anderen voor dat doel ter beschikking te stellen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het beheren en exploiteren van het bij de gemeente Lelystad gehuurde theater-/congresgebouw/bioscoop, het vergaren van subsidies en giften en het organiseren quo het beschikbaar stellen van ruimten voor congressen, tentoonstellingen, filmvertoning en soortgelijke activiteiten, onder meer in het teken van de charitas en de cultuur.

Missie
De stichting Agora is een ondernemende culturele organisatie die ernaar streeft om in en rondom het unieke gebouw een bloeiend cultureel en ondernemend podium te zijn waar de bewoners uit Lelystad en wijde omgeving en de medewerkers van Agora trots op zijn. Een herkenbaar en dynamisch podium dat mensen raakt, verbindt en een extra beleving toevoegt aan het dagelijks bestaan. De visie is hiervan afgeleid.

Hoofdlijnen Beleidsplan

het beleidsplan bevat voor de komende periode de volgende speerpunten:

1. versterking van de interne organisatie

2. meer inkomsten uit eigen activiteiten genereren

3. aanscherpen van het artistiek profiel

4. uitwerken jaarplan

5. samenwerking zoeken met Flevolandse theaters

6. streven het danstheater van Flevoland te zijn

Bestuurssamenstelling

mw. J.C. Groenenberg (voorzitter)
dhr. K. Wijma (vice-voorzitter)
dhr. J.S. Visch (penningmeester)
dhr. G.J. Nieveen 

Beloningsbeleid Bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld

Beloningsbeleid Directie

De bezoldiging van de directeur is geregeld conform de richtlijnen ‘Bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen'

Beloningsbeleid Personeel

Het beloningsbeleid is conform de CAO Nederlandse Podia

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Deze staan beschreven in het bijgevoegde Jaarverslag 2016